Menu

  Strona główna
  Kontakt
  Aktualności
  O szkole
  Uczniowie
  Rodzice
  Biblioteka
  Świetlica szkolna
  Osiągnięcia
  Dokumenty
  RODO
  Wycieczki integracyjne
  Historia
  Galeria
Galeria

zobacz więcej »
Kalendarz

  Grudzie 2023  
Pn Wt r Cz Pt So Nd
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
O szkole

W dziedzinie oświaty Osięciny szczyciły się dobrą bazą. Nowa siedmioklasowa szkoła powszechna pierwszych uczniów przyjęła w 1928 roku. Siedmioklasowych szkół powszechnych nie było w okolicy i należały one jeszcze do rzadkości na Kujawach. Dlatego do szkoły w Osięcinach dzieci dochodziły z wiosek odległych o 7 km.

W burzliwe dzieje polskiej oświaty wpisuje się też historia szkoły w Osięcinach. Istniejąca od 1928 roku placówka przechodziła różne przemiany. Od  1września roku 1999 do 1 września 2017 roku  uczęszczały do  niej uczniowie do klasy szóstej, by potem kontynuować edukację w 3- letnim gimnazjum. Od 1 września 2017 roku w murach osięcińskiej ośmioletniej już  podstawówki zawrzało, bo  na skutek kolejnej reformy oświaty przyłączono do niej 6 oddziałów miejscowego gimnazjum. Obecnie w szkole uczy się    401 uczniów w 20 oddziałach,  pracuje 46 nauczycieli oraz 18 pracowników obsługi. Dyrektorem placówki jest pan mgr Andrzej Polaszek, a wicedyrektorem pan mgr Andrzej Rosiński. W wyniku połączenia dwóch budynków w jedną placówkę szkoła  posiada dziś 2 sale gimnastyczne, dwie sale komputerowe, salę do nauki języków obcych, pracownie przedmiotowe: chemiczną, biologiczną, fizyczną, geograficzną. Uczniowie mogą bezpiecznie spędzać czas  w szkolnych świetlicach. Są    trzy takie pomieszczenia przeznaczone  osobno dla młodszych i starszych uczniów.  Uczniowie klas starszych mogą też  korzystać z czytelni. Dwie biblioteki zapewniają dostęp do różnych źródeł informacji. A Orlik  służy rozwijaniu ambicji i talentów sportowych. Uczniowie  uczą się samorządności działając w różnych organizacjach. Jest to przede wszystkim Samorząd Uczniowski, ale także Szkolne Koło Caritas, PCK, SKO, Wolontariat.

By wyjść naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom wszystkich uczniów placówka oferuje wiele zajęć pozalekcyjnych - muzycznych, sportowych, artystycznych, turystycznych. Uczniowie szczególnie uzdolnieni mają zapewniony udział w kołach zainteresowań z  różnych przedmiotów: chemii, biologii, fizyki, matematyki, języka polskiego, języka obcego, informatyki. Pozostaje tylko życzyć wszystkim podmiotom - uczniom, rodzicom, nauczycielom  wielu sukcesów. Niech ta ośmioletnia  placówka oświatowa w Osięcinach kształci dzieci i młodzież na jak najwyższym poziomie, niech będzie ważnym ośrodkiem kulturalnym dla całej gminy.

Fotogaleria 2018r.

zobacz więcej

EWALUACJA ZEWNĘTRZNA

W dniach 27.02 ? 9.03.2012r. szkoła została poddana kontroli Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty, zwanej ewaluacją zewnętrzną.
Informacje o naszej placówce zbierali wizytatorzy Pani Beata Stachowiak i Andrzej Gralak. Respondentami byli uczniowie, nauczyciele, dyrekcja, rodzice i przedstawiciele środowiska lokalnego. W ramach czynności kontrolnych odbywały się wywiady, ankietowanie, obserwacje zajęć i szkoły. Wyniki ewaluacji przedstawiają się następująco:

Oto wnioski z ewaluacji zewnętrznej:
1.Konsekwentne wdrażanie wniosków formułowanych na podstawie analizy osiągnięć, prowadzi do wzrostu umiejętności uczniów i osiągania przez nich wysokich wyników na sprawdzianie zewnętrznym oraz wpływa na podniesienie jakości pracy szkoły.

2. Szkoła podejmuje liczne inicjatywy na rzecz środowiska lokalnego, uwzględniając jego możliwości i potrzeby. Współpracuje z wieloma instytucjami i organizacjami, co korzystnie wpływa na rozwój uczniów oraz tworzy pozytywny obraz szkoły w środowisku lokalnym.

3.Nauczyciele przeprowadzają szczegółowe analizy osiągnięć uczniów uwzględniające ich możliwości rozwojowe i na wiele sposobów aktywizują swoich uczniów, co przekłada się na rozwój uczniów i szkoły.

4.Realizowana w szkole koncepcja pracy, znana i akceptowana przez uczniów, rodziców i pracowników, kładzie szczególny nacisk na wszechstronne kształcenie i wychowanie uczniów. Podlega systematycznej ewaluacji i modyfikacji w celu podnoszenia jakości procesów edukacyjnych.

5.Procesy edukacyjne, będące efektem współpracy nauczycieli w zespołach zadaniowych, mają charakter zorganizowany, a proces dydaktyczny jest spójny z procesem wychowawczym nastawionym na wszechstronny rozwój uczniów.

6.Prowadzona na każdym etapie kształcenia systematyczna diagnoza wyników nauczania, sprzyja doskonaleniu systemu kształcenia i wpływa na poprawę nabywania przez uczniów wiadomości i umiejętności określonych w podstawie programowej.

7.Działania szkoły w obszarze wyrównywania szans edukacyjnych, skuteczne i cenione przez partnerów i Samorząd, umożliwiają każdemu uczniowi osiągnięcie sukcesu na miarę jego możliwości.

8.Uczniowie czują się w szkole bezpiecznie i zachowują się zgodnie z przyjętymi normami, a szkoła prowadzi szereg działań mających na celu eliminowanie zagrożeń oraz wzmacnianie pożądanych zachowań.

9.Wyposażenie szkoły, jej estetyka i bezpieczne usytuowanie sprzyjają realizowaniu podstawy programowej i przyjętych w szkole programów nauczania. Panujący w niej klimat oraz wysokie wyniki nauczania i poczucie bezpieczeństwa powodują, że uczniowie chętnie przychodzą do szkoły.

10.Rodzice traktowani są przez szkołę jak partnerzy, uczestniczą w podejmowanych przez nią działaniach i współdecydują w sprawach wychowawczych, organizacyjnych i dydaktycznych.

11.Sprawowany jest wewnętrzny nadzór pedagogiczny oraz prowadzona jest ewaluacja wewnętrzna, a wnioski z wewnętrznego nadzoru przyczyniają się do wprowadzania korzystnych zmian w funkcjonowaniu szkoły.


KUJAWSKO ? POMORSKA SZKOŁA JAKOŚCI

Data 20 grudnia 2006 roku wpisze się w historię Szkoły Podstawowej im. mjr. Henryka Sucharskiego w Osięcinach jako dzień niezwykły, w którym miało miejsce uroczyste nadanie tytułu ?Kujawsko ? Pomorska Szkoła Jakości?. Programu Kujawsko ? Pomorska Szkoła Jakości, w którym szkoła brała udział jest sposobem Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty na wyłonienie i promocję najlepiej działających placówek oświatowych na terenie naszego województwa. Jest to wielki sukces szkoły, na który pracowało wiele osób. Tym większa radość, iż jest jedyną szkołą w byłym województwie włocławskim, a jedną z siedmiu w kujawsko-pomorskim, której udało zdobyć się ten tytuł. Szkoła musiała spełnić wiele standardów i wskaźników objętych programem, następnie poddać się szczegółowej kontroli. Zyskała jednak przychylność oraz zaufanie komisji i znalazła się w elitarnej grupie, która została zwolniona z zewnętrznego mierzenia jakości na okres 5-ciu lat. W tym niezwykłym wydarzeniu w życiu szkoły udział wzięła Pani Poseł na Sejm RP Domicela Kopaczewska, Wojciech Jaranowski ? Radny Sejmiku Wojewódzkiego, Marian Zieliński - Starosta Powiatu Radziejowskiego, Jerzy Izydorski - Wójt Gminy Osięciny, Janusz Zaremba - Wójt Gminy Bądkowo, ks. kan. Zbigniew Cabański, Radni Gminy Osięciny i inni.
Kujawsko - Pomorskiego Kuratora Oświaty reprezentował st. wizytator Andrzej Gralak, który wręczył dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Osięcinach ? Panu Andrzejowi Polaszkowi ten honorowy tytuł.

Jednym z punktów programu uroczystości było przedstawienie jasełek bożonarodzeniowych pt. ?Nie było miejsca dla Ciebie?. Tegoroczne jasełka, które stały się tradycją Świąt Bożego Narodzenia w naszej szkole, zawierały w swojej treści istotę narodzin Jezusa, ich znaczenie dla ludzkości oraz życzenia świąteczne.

Scenariusz przygotowały katechetki B. Woźniak i M. Modrzejewska, zaś oprawę muzyczną M. Skonieczna z chórem szkolnym.

        


Zdjęcia z imprezy - kliknij Tutaj

PATRON

Hymn Szkoły Podstawowej w Osięcinach

I. Ty kryłaś się w sercach upartych,
gdy świtem zaczynał się szturm,
Twe imię pisały eskadry,
Srebrnymi smugami wśród chmur.

Ref. Majorze Sucharski ty wiernie,
Walczyłeś o ziemi tej próg,
My chcemy uwiecznić twe imię,
By każdy z nas uczyć się mógł.

II. Gdy trzeba bywałaś żelazem,
Płomieniem co żarzył się w nas,
Gdy trzeba szłaś borem i lasem,
Świeciłaś nam w nocy bez gwiazd.

III. Gdy orły piastowskie wracały,
Kłaniałaś się czołgom do stóp,
Znów kwiaty witały nas polskie,
Ogrody kwitnące u dróg.
Major Henryk Sucharski - patron szkoły Henryk Sucharski urodził się 12 listopada 1898 roku w Gręboszowie jako czwarte dziecko w rodzinie Stanisława Sucharskiego i Agnieszki z domu Bojków. Po ukończeniu dwuletniej szkółki ludowej w rodzinnej wsi i czteroklasowej w Oftinowie, został przyjęty do II Gimnazjum w Tarnowie. Naukę przerwały działania I wojny światowej. Egzamin dojrzałości złożył w Tarnowie w 1917 roku. Następnie został powołany do armii austriackiej i walczył na froncie włoskim. Po zakończeniu działań wojennych Henryk Sucharski powrócił do Gręboszowa, by w 1919 roku zaciągnąć się do wojska polskiego. Początkowo skierowano go na Śląsk Cieszyński, a następnie na front wschodni w wojnie polsko-radzieckiej. Sucharski za bohaterstwo w tej wojnie otrzymał Krzyż Virtuti Militari i dwukrotnie Krzyż Zasługi. Pozostał w wojsku i czasach II Rzeczypospolitej służył w Rembertowie, Czerwonym Borze, Biedrujsku i w Brześciu nad Bugiem. W 1938 roku skierowano Go na westerplatte - polską placówkę wojskową w Wolnym Mieście Gdańsk. Kiedy 1 września 1939 roku o godz. 4.45 salwa z pancernika Schleswik-Holstein oznajmiły światu początek II wojny światowej, Henryk Sucharski wraz z 207 żołnierzami bronił tego polskiego skrawka ziemi w Wolnym Mieście - WESTERPLATTE. Bohatersko przez siedem dni odpierał ataki przeważających sił wroga - poddał się gdy zabrakło amunicji, aby niepotrzebnie nie narażać życia podległych sobie żołnierzy. Bohaterstwo walczących potwierdził w dniu kapitulacji także niemiecki dowódca gen. Eberhard, który zwracając szablę majorowi Sucharskiemu, uznał w nim honorowego i budzącego respekt przeciwnika. Został internowany i przebywał w oflagach i obozach w głębi Rzeszy. Oswobodzony przez żołnierzy brytyjskich. Major Sucharski otrzymuje przydział do II Korpusu Polskiego stacjonującego we Włoszech - tego, który wsławił się zdobyciem wzgórza i klasztoru Monte Cassino. 30 sierpnia 1946 roku po krótkiej chorobie umarł w Neapolu. Pochowany na cmentarzu Casamassima. Ostatnią wolę majora spełniono w 1971 roku, składając urnę z Jego prochami w niszy pod polskim orłem na Westerplatte. Pośmiertnie odznaczono majora Henryka Sucharskiego Krzyżem Komandorskim Orderu Virtuti Militari.

Stopka